Spanish | English

Practice Areas

Tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP là một tổ hợp luật sư thực hiện tất cả các dịch vụ liên quan đến di trú. Tổ hợp luật sư Nguyen & Luu, LLP chuyên môn về các vấn đề tranh tụng chống trục xuất, xin chiếu khán di dân và những loại chiếu khán không di dân khác, nhập quốc tịch, di trú theo diện doanh nghiệp, và trang tụng về vấn đề di trú ở những tòa án liên bang.