Spanish | English

Tin Tuc

Phán Quyết Mới Về Bảo Lãnh Cho Con Trên 21 Tuổi - Phần 2
Published on October 7, 2012

Phán Quyết Mới Về Bảo Lãnh Cho Con Trên 21 Tuổi - Phần 1
Published on September 30, 2012

Bản Thông Tin Chiếu Khán cho Tháng 10 Năm 2012

Deferred Action
Published on September 10, 2012

Nhập Cảnh Với Chiếu Khán Giới Hạn Theo Diện Tôn Giáo
Published on September 3, 2012

Tin Cập Nhật Về Miễn Trục Xuất Theo Điều Luật 212(c)
Published on August 27, 2012

Quy Định Mới Về Đơn Miễn Sự Hiện Diện Bất Hơp Pháp
Published on August 20, 2012

Tin Cập Nhật Về Thẻ Xanh 10 Năm
Published on June 18, 2012

Advanced Parole
Published on June 11, 2012

Chuẫn Bị Hồ Sơ Phỏng Vấn Với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
Published on April 2, 2012

Điều Lệ Mới Về Du Học Sinh - Phần 2
Published on May 11, 2008

Điều Lệ Mới Về Du Học Sinh - Phần 1
Published on May 4, 2008

Giải Đáp Luật Di Trú về Hiệp Định Trục Xuất - Phần 3
Published on March 16, 2008

Giải Đáp Luật Di Trú về Hiệp Định Trục Xuất - Phần 2
Published on March 16, 2008

Giải Đáp Luật Di Trú về Hiệp Định Trục Xuất - Phần 1
Published on March 9, 2008

Văn Kiện Hiệp Định Trục Xuất (Tiếng Việt)
February 15, 2008

Thỏa Hiệp Trục Xuất Về Việt Nam
Published on January 27, 2008

Tin Cập Nhật Về Mẫu Đơn I-751
Published on January 20, 2008

Thủ Tục Xin Thẻ Xanh Lại Cho Thường Trú Nhân Có Án
Published on January 13, 2008

Bảo Lãnh Nhân Viên
Published on January 6, 2008

Trục Xuất - Phần 2
Published on December 23, 2007

Trục Xuất - Phần 1
Published on December 16, 2007

Tin Cập Nhật
Published on December 9, 2007

Giải Đáp Luật Di Trú
Published on November 25, 2007

Bảo Lãnh Con Nuôi
Published on November 18, 2007

Kháng Cáo Hồ Sơ Bảo Lãnh Bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Từ Chối - Phần 3
Published on August 19, 2007

Kháng Cáo Hồ Sơ Bảo Lãnh Bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Từ Chối - Phần 2
Published on August 12, 2007

Kháng Cáo Hồ Sơ Bảo Lãnh Bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Từ Chối - Phần 1
Published on August 5, 2007

Diện Đầu Tư Di Dân - EB5
Published on November 11, 2007

Tin Cập Nhật Về Diện Con Mồ Côi
Published on November 4, 2007

Bảo Lãnh Theo Diện Vị Hôn Phu/Vị Hôn Thê Hay Bảo Lãnh Theo Diện Phối Ngẫu? - Phần 2
Published on August 24, 2003
Updated on October 28, 2007

Bảo Lãnh Theo Diện Vị Hôn Phu/Vị Hôn Thê Hay Bảo Lãnh Theo Diện Phối Ngẫu? - Phần 1
Published on August 17, 2003
Updated on October 21, 2007

Child Status Protection Act (Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ) - Phần 3
Published January 26, 2003
Updated on October 14, 2007

Child Status Protection Act (Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ) - Phần 2
Published January 19, 2003
Updated on October 7, 2007

Child Status Protection Act (Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ) - Phần 1
Published January 12, 2003
Updated on September 30, 2007

Visa Quota
Published on August 26, 2007

Hợp Thức Hóa Qua Violence Against Women Act (VAWA) - Sự Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ
Published on July 8, 2007

Dự Luật An Ninh Biên Giới Và Cải Tổ Luật Di Trú Của 2007 – "Grand Bargain"
Published on June 3, 2007

Bảo Lãnh Theo Diện Vị Hôn Phu/Vị Hôn Thê
Published on August 1, 2004
Updated on May 27, 2007

Phỏng Vấn Chiếu Khán Di Dân
Published on May 20, 2007

Xác Minh Quyền Đi Làm Của Nhân Viên - Phần 2
Published on May 6, 2007

Xác Minh Quyền Đi Làm Của Nhân Viên - Phần 1
Published on April 29, 2007

Bảo Lãnh Theo Diện Thân Nhân - Phần 3
Published on May 9, 2004
Updated on April 22, 2007

Bảo Lãnh Theo Diện Thân Nhân - Phần 2
Published on May 2, 2004
Updated on April 8, 2007

Bảo Lãnh Theo Diện Thân Nhân - Phần 1
Published on April 25, 2004
Updated on April 1, 2007

Nhập Cảnh Hoa Kỳ Theo Diện Đầu Tư
Published on January 5, 2003
Updated on March 25, 2007

Nhập Cảnh Hoa Kỳ Theo Diện Nghề Nghiệp (Visa H-1B)
Published on February 18, 2007

Removal of the Condition (Thẻ Xanh 10 Năm - Mẫu Đơn I-751)
Published on March 14, 2004

Diện Du Học
Published on May 18, 2003