Spanish | English

Tin Tuc

PHÁN QUYẾT MỚI VỀ BẢO LÃNH CHO CON TRÊN 21 TUỔI - PHẦN 2
Published on October 7, 2012

Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 vừa qua, 9th Circuit Court of Appeals (tạm dich là Tòa Kháng Án Khu Vực 9) tham gia với 5th Circuit Court of Appeals (tạm dich là Tòa Kháng Án Khu Vực 5) và phán quyết rằng ngôn ngữ của Child Status Protection Act (CSPA) (tạm dịch là Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ) cho phép tự động chuyển diện và giữ lại ngày ưu tiên cho những người thừa hưởng quá 21 tuổi của các diện ưu tiên.

Phán quyết của Tóa Kháng Án Khu Vực 9 là một chiến thắng quan trọng trong trận chiến khởi sự từ 2 vụ kiện trong năm 2008.  Tòa Kháng Án Khu Vực 9 đã một lần từ chối vụ kiện này vào ngày 2 tháng 9 năm 2011.  Nhưng vào ngày 20 tháng 4 năm 2012, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 lại đồng ý quyết định xữ lại vụ kiện này.  Để cho Tòa Kháng Án quyết định xữ lại một vụ kiện không phải là một chuyện dể làm.  Hơn 1000 kiến nghị yêu cầu tòa xữ lại được nộp vào hàng năm nhưng chỉ có 15-25 được tòa chấp nhận xữ lại.  Thường một vụ kiện nào mà muốn Tòa Kháng Án xữ lại, đương đơn phải thuyết phục phần lớn các thẩm phán rằng quyết định của tòa án thấp hơn không chỉ sai mà sự sai lầm thật là nghiêm trọng và sự ảnh hưởng rất nguy hiểm.  Chắc chắn phán quyết vào ngày 8 tháng 9 năm 2011 của Tòa Kháng Án Khu Vực 5 trong vụ kiện Khalid v. Holder cho phép giữ lại ngày ưu tiên cho những người thừa hưởng quá 21 tuổi có ảnh hưởng lớn tới quyết định của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 xữ lại vụ kiện này.

Trước sự ban hành của Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ, khi một người con quá 21 tuổi, người con đó không còn hội đủ điều kiện để di dân sang Hoa Kỳ cùng cha mẹ.  Sau khi cha mẹ nhập cảnh Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân, cha mẹ có thể bảo lãnh cho người con quá 21 tuổi đó theo diện ưu tiên 2B.  Tuy nhiên sự kiện đó sẽ bắt buột gia đình bị chia ly nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.  Quốc hội đã ban hành Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ vào năm 2002, một phần, để giải quyết vấn đề này và để ngăn chặn sự chia ly gia đình của cha mẹ và con cái.

Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ có hai quy định để thực hiện mục đích qua trọng này.  Theo mục 203(h)(1), tuổi của những người con khi ngày ưu tiên tới hạn, trừ đi thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh đươc chấp thuận, sẽ là ngày Sở Di Trú dùng để xác định rằng là những người con đó vẫn được coi là dưới 21 tuổi hay không và được gọi là tuổi CSPA.  Nếu tuổi CSPA là đưới 21 tuổi, người con đó sẽ được nhập cư cùng với cha mẹ.  Quy định này đảm bảo rằng trẻ em không bị phạt vì thời gian xử lý của Sở Di Trú.

Nếu tuổi CSPA của đương sự là 21 hoặc hơn sau khi tính bài toán này, theo điều khoản 203(h)(3), hồ sơ bảo lãnh tự động chuyển đổi và hồ sơ bảo lãnh người con trên 21 tuổi đó được giữ lại ngày ưu tiên của hồ sơ của cha mẹ họ.  Quy định này giúp đở những người con trên 21 tuổi tránh sự ứ động thị thực bằng cách trả lại những năm tháng mà những người con trên 21 tuổi đó đã chờ đợi với cha mẹ họ.

Rất tiếc, sự quyết định của Sở Di Trú đã hạn chế sự chuyển đổi tự động và giữ lại ngày ưu tiên của điều khoản 203(h)(3) của Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ.  Trong vụ kiện Matter of Wang, Board of Immigration Appeals (BIA) (tạm dịch là Tòa Kháng Án Di Trú) quyết định rằng điều khoản 203(h)(3) chỉ được áp dụng trong diện bảo lãnh 2A tức là thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi được quyền tự động chuyển diện và giữ lại ngày ưu tiên.

Phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 bác bỏ sự quyết định của Tòa Kháng Án Di Trú trong vụ kiện Matter of Wang và cho phép điểu khoản 203(h)(3) được áp dụng cho tất cả diện bảo lãnh ưu tiên chứ không phải chỉ riêng cho diện ưu tiên 2A.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại:

http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/vnfamilybulletin.html

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC:  Luật Sư DARREN C. N. NGUYEN hoặc Luật Sư THUONG T.C. LUU của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620.  Website www.NguyenLuu.com.  Điện thoại (949) 878-9888.